محیط آکادمی موسیقی خوش نوا

کنسرت تیر

کنسرت هنرجویان پیانو زمستان ۱۳۹۸ (فرهنگسرای شفق)

 

کنسرت هنرجویان تابستان ۱۳۹۸ (فرهنگسرای شفق)

کنسرت هنرجویان تابستان ۱۳۹۷ (فرهنگسرای شفق)

 

کنسرت هنرجویان پیانو تابستان ۱۳۹۷ (فرهنگسرای شفق)

کنسرت هنرجویان پیانو تابستان ۱۳۹۷ (فرهنگسرای شفق)

 

کنسرت هنرجویان زمستان ۱۳۹۵ (کنسرواتوار موسیقی تهران)