نرم کام

نرم کام دومین ماهیچه و فاکتور مهم از مثلث آواز ، همانطوری که در شکل می بینید هوا توسط این عضو به دو مجرا راه پیدا می کند ، یکی دهان ( مجرای اصلی ) و ديگري بینی و صورت و سینوسها و پیشانی ( مجرای فرعی ) ، در خوانندگی معمولا با عمل خمیازه قوسی در نرم کام ایجاد می گردد، تا هم محفظه دهان باز و قوس دار گردد ، که به همین واسطه صدا قوس دار و به اصطلاح گرمتر می گردد، و هم تقسیم و هدایت آن به محفظه بینی و سر تحت هدایت خواننده قرار می گیرد ، همین انجام تقسیمات در دهان و محفظه سر است که شما را به اهمیت داشتن تمرینات صداسازي در آواز ، آگاه و ملزم می کند. استفاده از دیافراگم در مرحله نخست ، و بکارگيري نرم کام در وهله ی بعد و در نهایت استفاده از ماسک ( بینی ، سينوسها، پیشانی و یا همان سيناپسها و کل محفظه سر ) ، باعث ايجاد صوت درست و گرم و اجرایی راحت و زیبا ميشود که صد البته هر کدام از این سه گانه آواز ، تمرینات مختص خود را دارد که می بایست تحت نظر معلم آواز به هنرجو انتقال داده شود.

ورزش صوتی(آواز)

دوستان علاقمند آواز اولین ماهیچه در ورزش صوتی(آواز) ماهیچه پرده ديافراگم است. پرده ایی زیر ششها و بالای معده که در دو جهت حرکت میکند . چنانچه در شکل می بینید حرکت رو به بالا باعث حرکت هوا رو به حنجره و محفظه سر مي گردد. در این جهت نیروی ديافراگم عمل بازدم (آواز) انجام می پذیرد. در حرکت رو به پایین عمل دم یا نفس گیری انجام می پذیرد . بایستی توجه داشت که در این جهت نیروی ديافراگم، نبایست فشار اضافی وارد نمود فقط کافیست از وزن خود ديافراگم استفاده فقط آن را رها کرده تا هوا به داخل ششها کشیده شود.

اصطلاحات صداسازی

اصطلاح از شکم خواندن همان استفاده از ديافراگم و اتکای کامل به آن ، جهت به حرکت در آوردن هوا ، و برخورد آن به چین صوتي در محفظه حنجره ، و تولید صدا و صوت است . دوستان عزیزم ، آواز خواندن از سه نیرو و ماهيچه استفاده می کند که اولین و مهمترین آن ديافراگم می باشد . دومین آن نرم کام در قسمت کام دهان است و سومین آن ماهيچه های سینوس صورت و سيناپس پيشاني و خود محفظه سر مي باشد. من به ترتیب اهمیت این ماهیچه ها و طرز کار آنها را برایتان خواهم گفت با ذکر تمرينهاي موثر.