توضیحات و تعهدنامه :

۱- حفظ حجاب و رعایت شئونات اخلاقی و اسلامی در محیط آموزشگاه الزامی است .

۲- شهریه بصورت ترمی و حداقل یک هفته قبل از شروع ترم دریافت می گردد .هنرجو موظف به تمدید ترم بعدی خود ، قبل از برگزاری جلسه اخر هر ترم می باشد ، در غیر اینصورت آموزشگاه تعهدی جهت نگهداری زمان و روز هنرجو ندارد. در صورت عدم شارژ شهریه در زمان مقرر، هنرجو حق استفاده از کلاس را ندارد.

۳- هنر جو باید رأس ساعت مقرر در آموزشگاه حضور یابد و پس از اتمام کلاس آموزشگاه را ترک نماید.در صورت عدم حضور به هر دلیلی برای هنرجو غیبت در نظر گرفته و جزو جلسات محسوب می شود. در صورت تاخیر ، هنرجو فقط از میزان زمان باقیمانده کلاس می تواند استفاده کند. آموزشگاه هیچگونه تعهدی نسبت به تاخیر و یا غیبت هنرجو به هر دلیل ندارد کلاس جبرانی نیز در اینصورت برگزار نخواهد شد.

۴- بعد از ثبت نام یا پیش ثبت نام شهریه دریافتی به هیچ وجه ( انصراف هنرجو ، تعویض استاد ، تاخیر در شروع ترم و غیره) استرداد نمی گردد. 

۵- اساتید توسط آموزشگاه برای هنرجویان انتخاب می شوند و درصورت عدم همکاری استادی به هر دلیل ، آموزشگاه در اسرع وقت ممکن استاد جایگزین معرفی و هنرجو موظف به ادامه ترم خود با استاد جدید می باشد. هیچگونه وجهی درصورت عدم ادامه ترم توسط هنرجو ،‌مستردد نمی گردد.

۶- هر گونه هماهنگی فی مابین مدرسین و هنرجویان  صرفاً توسط آموزشگاه انجام می شود. تغییر زمان برگزاری کلاس بنا به درخواست هنرجو در طول ترم فقط با هماهنگی و موافقت آموزشگاه صورت می پذیرد و درصورت عدم هماهنگی آموزشگاه هیچگونه مسئولیتی جهت برگزاری کلاس در این موارد ندارد و برای هنرجو دوجلسه غیبت محاسبه می گردد.

۷- هرگونه ارتباط بین هنرجو و استاد خارج از زمان کلاس و آموزشگاه ممنوع است.

۸- در صورت وجود هرگونه ابهام و سوال در خصوص شرایط آموزشی و ثبت‌نام، هنرجویان پیش از تکمیل فرآیند ثبت‌نام ملزم به طرح سوالات خود با آموزشگاه بوده و مسئولین آموزشگاه کلیه اطلاعات لازم را در اختیار هنرجویان و مراجعین قرار خواهند داد.

تبصره: درتمامی موارد ذکر نشده (مالی و غیر مالی) تشخیص و تصمیم گیری فقط با آموزشگاه می باشد و هنرجو موظف به انجام تصمیم اعلامی آموزشگاه می باشد .